Voorwaarden & Policies

Inhoudsopgave

Definities en gebruik

Aanbieder: de organisatie Goed Gerepareerd die verantantwoordelijk is voor de levering van producten en/of uitvoering
van een of meer (online)diensten.
Abonnee: natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst met Aanbieder heeft gesloten.
Voorwaarden en beleid: de meest recente versie van de door Aanbieder gehanteerde voorwaarden ten behoeve van het gebruik van de (online)dienst en de producten.
Contractdatum: datum waarop de overeenkomst van kracht is geworden, zegge de dag waarop de aanmelding van een kandidaat- abonnee is goedgekeurd door Aanbieder.
Derden: bedrijven, abonnees of instanties die van de (online)dienst of product gebruik mogen maken om te adverteren of incidentele producten en informatie ten behoeve van Abonnees aan te bieden.
Diensten: de reguliere online en aanvullende producten en/of diensten die via het product of de (online)dienst en in de vorm van tijdschriften of een andere publicatievormen worden aangeboden, al dan niet tegen betaling.
Gelieerde onderneming: een organisatie die op enigerlei wijze verbonden is of raakt aan of enige zeggenschap heeft of verkrijgt in Goed Gerepareerd.
Overeenkomst: de afspraken, vastgelegd in een schriftelijke of digitale vastlegging, op grond waarvan Aanbieder de (online)dienst ter beschikking stelt teneinde Abonnee een of meer producten of diensten te laten afnemen, en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Kwaliteitseisen

Met deze kwaliteitseisen worden de minimale kwaliteitseisen voor de erkende bedrijven van het Goed Gerepareerd keurmerk vastgesteld.

Hardware

Met hardware worden (maar niet gelimiteerd tot:) onderdelen, die voor telefoon, tablet, laptop en computer reparaties worden gebruikt, nieuwe of refurbished laptops, telefoons, tablets en/of computers, bedoeld. Deze hardware moet voldoen aan bepaalde eisen. Ook van niet-vernoemde onderdelen wordt hoge kwaliteit verwacht. Als je bedrijf blijkt na keuring niet meer aan deze eisen te voldoen wordt je per direct van het keurmerk verwijderd. Ook wordt de mogelijkheid om opnieuw gekeurd te worden ontnomen voor een minimale periode van 24 kalender maanden.

Goed Gerepareerd heeft het liefst dat erkende Bedrijven gebruik maken van 1 op 1 kwaliteits onderdelen of origineel refurbished onderdelen

Eisen onderdelen

Accu’s
Van een accu wordt verwacht dat deze minimaal 24 maanden ongehinderd meegaat.
Een accu dient vervangen te worden wanneer deze 85% of lager is. Is dit binnen de 2 jaar? Dan voldoet de accu niet aan de kwaliteitseisen.
Er dient altijd een accu geplaatst te worden die 100% nieuw is, en minder dan 10 laadcycli heeft. Ook dient de capaciteit (mAh) dezelfde waarde te hebben.

Schermen
Als een klant voor een copy scherm kiest dient het bedrijf een copy scherm te plaatsen. Ook moet vooraf duidelijk aan de klant worden doorgegeven wat zij ontvangen. Een copy scherm mag dus niet meer kleur verschil (blauw licht) hebben dan duidelijk is aangegeven bij de klant.
Ook mag er geen copy scherm worden geplaatst als er origineel beloofd wordt. Origineel is origineel, dus niet 1 op 1 namaak.

Camera’s
fdasf

Eisen refurbished & nieuwe hardware

Alle devices dienen technisch 100% in orde te zijn.

Conditie’s

A Grade
Staat voor “Zo goed als nieuw”. Dit betekent dat het device geen krassen, gebruikerssporen or overige gebreken heeft.

B Grade
Hier en daar een klein (geen diepe krassen) krasje bij de laadpoort. Nooit beschadigingen op het scherm, mag lichte gebruikerssporen bevatten.

C Grade
Er kunnen diepere krasjes op de behuizing zitten en/of een licht krasje op het scherm.

Wat als kwaliteitseisen niet worden nageleefd?

Alle gestelde eisen in dit document en op overige pagina’s gebonden aan het Goed Gerepareerd Keurmerk, dienen nageleefd te worden door de erkende bedrijven.

Als minimaal 1 van deze eisen niet wordt nageleefd dan is Goed Gerepareerd ertoe gemachtigd het erkende bedrijf direct van de erkenning te ontbinden en daarmee dus ook het keurmerk. Ook komt het ontbonden bedrijf niet meer in aanmerking voor erkenning voor een minimale periode van 24 maanden. Deze periode kan worden verlengt door Goed Gerepareerd indien de niet nageleefde eisen er meerdere zijn.

Ook dient het ontbonden bedrijf de geleverde sticker (indien gebruikt) uit het zicht van klanten te verwijderen en het keurmerk logo van de bedrijfssite te verwijderen. Als dit niet gebeurd binnen 10 werkdagen (vanaf de ontbindingsdatum) is Goed Gerepareerd gemachtigd kosten in rekening te brengen voor onterecht gebruikt van het Goed Gerepareerd Keurmerk. De prijsberekening voor deze kosten is als volgt: Aantal dagen dat het keurmerk onterecht is gebruikt vermenigvuldigd door het aantal keer Goed Gerepareerd een herinnering naar het ontbonden bedrijf heeft gestuurd vermenigvuldigd door 30 = totale kosten onterecht keurmerk gebruikt.

Het bedrijf heeft ermee ingestemt om deze boete (indien relevant) te betalen, zodra zij ontbonden worden door de bovenstaande redenen, toen het bedrijf zich heeft aangemeld voor het Goed Gerepareerd keurmerk.

Als het ontbonden bedrijf zich opnieuw aanmeld voor keuring na de ontbonden periode, maar er nog een boete voor onterecht gebruik van het keurmerk open staat word het bedrijf direct afgewezen. Dit proces herhaalt zich totdat het bedrijf het verschuldigde bedrag heeft betaald.

Duidelijke voorwaarden

Het erkende bedrijf dient duidelijke voorwaarden te hebben. Ook moeten deze makkelijk te vinden zijn voor de eindklant. Deze voorwaarden dienen ook in digitale versie voor de klant te vinden zijn op de website van het erkende bedrijf.
In deze voorwaarden moeten de volgende dingen vermeld worden: Garantie, (indien van toepassing) Retourbeleid, Aansprakelijkheid & Facturering & Betaling.

Bedrijfs representatie

Van het erkende bedrijf wordt goede representatie verwacht.
Representatie in de vorm van: Klanten worden netjes ontvangen, de winkel en reparatie plek is netjes en geordend en er is een nette bedrijfspagina met alle nodige informatie (prijzen en overige informatie) aanwezig.

Reparatie bon/rapport

Er dient altijd een reparatie bon/rapport aan de klant mee te worden gegeven. Dit mag ook digitaal in de vorm van mail, sms of ander bericht.
Dit zorgt voor reparatie transparantie.

Reparatieprijs

Bij reparaties worden vooraf afspraken gemaakt over de kosten van de reparatie. Het erkende bedrijf gaat dus uit van de genoemde defecten op het inname formulier. De prijs van de reparatie wordt vastgesteld op basis van de kosten vermeld op de website van het erkende bedrijf. Als het om een reparatie gaat die niet staat vermeld op de website van het erkende bedrijf, dient het erkende bedrijf de kosten voor de reparatie duidelijk aan de klant door te geven en moet hier een akkoord op krijgen voordat de reparatie wordt uitgevoerd.

Reparatieduur

Evenals de reparatieprijs dient de reparatie duur duidelijk doorgegeven te worden aan de klant. Als het erkende bedrijf de genoemde tijd niet kan naleven moet het erkende bedrijf dit doorgeven voordat de genoemde tijdsperiode verstreken is.

Geschillen

Als particulier is het mogelijk om een zo genoemde second opinion aan te vragen via Goed Gerepareerd. Dit kan van pas komen wanneer je bijvoorbeeld bij een telefoonwinkel bent geweest, en er is verteld dat je toestel helaas niet te repareren valt. Dit gebeurd regelmatig. Bijvoorbeeld wanneer de reparateur over te weinig kennis beschikt, of wanneer er geen onderdeel te verkrijgen is. En in sommige gevallen heeft de reparateur zelf de schade nog erger gemaakt.

Onze tech specialisten met jaren ervaring hebben ook verschillende cursussen gevolgd. Hierdoor kunnen wij ook de printplaat van uw toestel behandelen, want ook hier ontstaat schade bij o.a. contact met water. Maar het kan natuurlijk ook gebeuren dat je niet tevreden bent over hoe de reparatie van je toestel is uitgevoerd. Bijvoorbeeld als het scherm loslaat, of dat er na een dag plots strepen in uw scherm zit. Goed Gerepareerd kan je toestel nogmaals onder de loep nemen om te zien of het een reparatie fout is geweest door slecht handelen, of dat dit gewoon een ongelukkig ongeluk is geweest. Voor deze diagnose rekenen wij €39,- en je krijgt hierbij een volledig schade rapport zodat je dit kan voorleggen bij de winkel waar je bent geweest.

Heb je een geschil met een door ons erkend bedrijf die het Goed Gerepareerd keurmerk draagt? Neem dan contact met ons op. Wij zullen dan met de desbetreffende winkel in gesprek gaan om tot een passende oplossing te komen.

Aansprakelijkheid

Goed Gerepareerd is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen of onjuistheden verband houdende met het gebruik van het product of de (online)dienst. Goed Gerepareerd is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in elk geval – doch niet uitputtend – wordt verstaan bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving van erkende bedrijven.

Het aangaan van de Overeenkomst betekent dat het erkende bedrijf zich op de hoogte heeft gesteld van de inhoud van deze voorwaarden, inclusief de voor zover van toepassing zijnde overige voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Goed Gerepareerd is niet direct aansprakelijk voor de gevolgen van een uitgevoerde reparatie door een door ons erkend bedrijf.

Overmacht

Er zijn gevallen waarin Goed Gerepareerd niet tot een oplossing kan komen met het erkende bedrijf en de consument.
Compensatie: Goed Gerepareerd vergoed 100% van de kosten voor het uitgebreide schade onderzoek uitgevoerd door Micro Supplies.

Voordat de compensatie wordt uitgekeerd dient het toestel op te worden gestuurd naar Goed Gerepareerd haar moederbedrijf, Micro Supplies, voor controle.

Geheimhoudingsplicht

Goed Gerepareerd en erkende bedrijven dienen strikte vertrouwelijkheid en geheimhouding in acht nemen ten aanzien van de informatie over elkaars organisatie, de werking van infrastructuur, apparatuur en programmatuur, (de inhoud van) bestanden en alle overige zaken en gegevens waarvan zij in het kader van het gebruik van de Onlinedienst en/of aanvullende diensten kennis verkrijgen en waarvan zij het vertrouwelijk karakter hadden kunnen begrijpen.

Tenzij er over schriftelijke toestemming beschikt wordt dat is uitgegeven door Goed Gerepareerd en het erkende bedrijf, zal geen van deze vertrouwelijke informatie in welke vorm dan ook en welke hem ter beschikking staan, aan derden ter beschikking stellen; en, voor zover dit krachtens de Overeenkomst is toegestaan slechts aan desbetreffende derden.

Facturering & Betaling

Het desbetreffende bedrijf dient bij het afsluiten van de Overeenkomst akkoord te gaan waarmee zij laten zien op de hoogte gesteld te zijn van deze voorwaarden. Afhankelijk van de dienst een incassoverklaring in te vullen en te ondertekenen. Facturering en betaling vindt per maand, per incasso plaats: abonnementskosten vooraf en eventuele verbruikskosten achteraf. Incasso vindt circa een week na factuurdatum plaats.
In gevallen dat er geen incassoverklaring benodigd is, zal een factuur ten name van het erkende bedrijf worden verstuurd.

Indien er niet tijdig door het erkende bedrijf wordt betaald, dan is het erkende bedrijf zonder andere ingebrekestelling in verzuim en kan Goed Gerepareerd aanspraak maken op de vergoeding van de wettelijke handelsrente, met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken. Ook wordt het erkende bedrijf direct uit het keurmerk verwijderd (zie Duur, beëindiging, ontbinding).

Duur, beëindiging, ontbinding

De Overeenkomst gaat in op de Contractdatum en geld voor onbepaalde tijd. De minimumlooptijd van een betaald abonnement is 1 maand. Erkende bedrijven kunnen schriftelijk opzeggen per de eerste dag van het eerstvolgende kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van 10 werkdagen. Daarna wordt het abonnement automatisch met een 1 maand verlengd.

Goed Gerepareerd kan ook de erkenning van een bedrijf beïndigen als kwaliteitseisen niet worden nageleeft of als betalen niet worden voldaan.
Zie: Wat als kwaliteitseisen niet worden nageleefd? & Facturering & Betaling.

Prijzen

Voor de (online)diensten en producten gelden de prijzen en tarieven zoals deze op moment van totstandkoming door Goed Gerepareerd gehanteerd worden. Goed Gerepareerd behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde tarieven en prijzen gelden – behoudens andersluidende afspraak – vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd.

Indien een erkend bedrijf zich niet kan verenigen met prijs- en tariefverhogingen, is deze gerechtigd binnen één maand na het moment van de verhoging de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen.

Rol van Goed Gerepareerd

Goed Gerepareerd is een keurmerk dat telefoon reparatie kwaliteit waarborgt en samen met de keurmerk dragers de kwaliteit probeert te verbeteren.

Rol van Goed Gerepareerd voor Consumenten:

  • Het controleren van bedrijven op de kwaliteit van telefoon reparatie’s en hierover adviesen geven.
  • Jaarlijks worden steekproeven uitgevoerd bij alle erkende bedrijven om de zekerheid van de kwaliteit kunnen waarborgen.
  • Geschillen oplossen tussen bedrijf en consument.
  • Een “second opinion” onderzoek uitvoeren en een professioneel rapport opstellen.

Rol van Goed Gerepareerd voor Bedrijven:

  • Controleren reparatie kwaliteit.
  • Geschillen oplossen tussen bedrijf en consument.
  • Compensatie regeling voor de eindklant indien reparatie niet lukt.
  • Adverteren van erkende bedrijven die voldoen aan het Goed Gerepareerd Keurmerk.

Website vermeldingen bedrijven

De door Goed Gerepareerd gekeurde bedrijven worden vermeld op de website op abonnement basis. Ook worden bedrijven gekeurd door Goed Gerepareerd aan de interactieve zoek map toegevoegd. Zo kunnen particulieren gemakkelijk erkende bedrijven bij hun in de buurt vinden.